Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)

Formularz oceny inwestycji

* - pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania formularza

Uwaga ogólna:

W przypadku, gdy w polu „uzasadnienie” nastąpi powołanie się na opinie, analizy, ekspertyzy, rekomendacje lub inne dokumenty o analogicznych charakterze, należy przywołać ich źródło (może to nastąpić np. poprzez podanie hiperłącza, dołączenie kserokopii dokumentu, itp.).

Minimalna liczba punktów wymagana dla uzyskania pozytywnej opinii wynosi 6200,00.

Współczynnik korygujący czas realizacji inwestycji wynosi 6,00%.

I. INFORMACJE O INWESTYCJI

Część 1. Podmiot wnioskujący:

 • Pole 1.1 – Wybrać, czy podmiot wnioskujący jest osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
 • Pole 1.2 – Podać nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego;
 • Pole 1.3 – Podać adres e-mail podmiotu wnioskującego;
 • Pola 1.4-1.6 – Podać numer KRS – w przypadku podmiotu wnioskującego będącego osobą prawną, albo numer NIP lub REGON – w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 • Pole 1.7 – Wybrać, czy podmiot wnioskujący jest jednostką sektora finansów publicznych;
 • Pole 1.8 – Wybrać właściwy organ wydający opinię, do którego jest składany wniosek – Wojewoda albo Minister Zdrowia.

Część 2. Siedziba albo adres zamieszkania podmiotu wnioskującego:

 • Pola 2.1-2.9 – Podać adres siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu wnioskującego.

Część 3. Typ inwestycji:

 • Pola 3.1-3.4 – Wskazać typ inwestycji: utworzenie nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nowej jednostki lub komórki organizacyjnej zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub inna inwestycja;
 • Pole 3.5 – W przypadku wskazania typu „inna inwestycja” (w polu. 3.4) – podać informacje szczegółowe.

Część 4. Opis inwestycji:

 • Pola 4.1 (4.1.1-4.1.5) – Podać opis inwestycji uwzględniając:
 • Pole 4.1.1 – Zakres rzeczowy inwestycji;
 • Pole 4.1.2 – Uzasadnienie celowości inwestycji;
 • Pole 4.1.3 – Obszar oddziaływania inwestycji (np. kraj, województwo, powiat, gmina);
 • Pole 4.1.4 i pole 4.1.5 – Podać termin (datę) planowanego rozpoczęcia i termin (datę) planowanego zakończenia inwestycji – na podstawie tych informacji zostanie automatycznie wskazana liczba pełnych miesięcy (nie mniej niż 1) – w kryterium oceny inwestycji lp. 2;
 • Pola 4.2 (4.2.1-4.2.9) – Wskazać adres realizacji inwestycji;
 • Pola 4.3 (4.3.1-4.3.7) – Określić źródło/źródła finansowania inwestycji;
 • Pola 4.4 – Podać inne informacje dotyczące inwestycji budowlanej:
 • Pola 4.4.1 – Podstawowe parametry techniczne inwestycji (wypełnia się dla wszystkich części inwestycji, zgodnie z wyborem podmiotu wnioskującego);
 • Pole 4.4.1.1 – Informacja o komórce organizacyjnej (wybrać z listy kodów resortowych);
 • Pole 4.4.2 – Wartość inwestycji w podziale na grupy kosztów – podać kwoty brutto w zł;
 • Pole 4.4.3 – Wskaźniki techniczno-ekonomiczne inwestycji;
 • Pola 4.5 – Podać inne informacje dotyczące inwestycji zakupowej:
 • Pola 4.5.1 - Podstawowe parametry inwestycji (wypełnia się dla wszystkich części inwestycji, zgodnie z wyborem podmiotu wnioskującego);
 • Pole 4.5.1.2 – Informacja o komórce organizacyjnej (wybrać z listy kodów resortowych);
 • Pola 4.5.2 – Szczegółowe uzasadnienie zakresu inwestycji;
 • Pole 4.5.2.6 – Wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy inwestycja obejmuję wymianę wyrobów medycznych.

II. KRYTERIA OCENY INWESTYCJI

 1. Formularz wypełnia się poprzez przyznanie odpowiedniej liczby punktów za każde kryterium oceny inwestycji, w skali wskazanej w polu „Interpretacja i wyjaśnienie znaczenia kryterium oraz sposobu oceny inwestycji”. Przydziela się wyłącznie punkty stanowiące liczby całkowite w skali od 0 do 10, przy czym:
  1. w kryteriach oceny inwestycji, o których mowa w lp. 1, 3-5, 7, 11-13, 17, 25-28 oraz 33, udziela się odpowiedzi „TAK” albo „NIE”, którym przyznaje się odpowiednio 10 pkt albo 0 pkt;
  2. w kryterium oceny inwestycji lp. 1, w przypadku inwestycji w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej, do czasu wydania przez wojewodów priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej obejmujących te zakresy w poszczególnych dziedzinach chorób, udziela się odpowiedzi „TAK” (przyznaje się 10 pkt);
  3. w kryterium oceny inwestycji lp. 1, sformułowanie „zasadnicza część inwestycji” rozumiana jest jako część co najmniej równa 70% wartości inwestycji;
  4. w kryterium oceny inwestycji lp. 2 „moment rozpoczęcia inwestycji” w przypadku robót budowlanych, należy rozumieć jako moment rozpoczęcia budowy zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; „liczbę miesięcy” liczy się od momentu podpisania pierwszej umowy na roboty budowlane lub usługi dotyczące inwestycji, do rozpoczęcia działań operacyjnych po zakończeniu inwestycji, na podstawie harmonogramu projektu inwestycji – minimalna wartość wynosi 1 miesiąc;
  5. w kryterium oceny inwestycji lp. 4, oceny dokonać należy w kontekście wyłącznie nowych rodzajów świadczeń; stwierdzenia czy dane świadczenie jest udzielane na danym obszarze, możliwe jest w oparciu o analizę procedur wg klasyfikacji ICD-9;
  6. w kryterium oceny inwestycji lp. 10, użyte w odniesieniu do osób wykonujących zawód medyczny sformułowanie „w szczególności”, oznacza, że ocenie może podlegać również ocena zaangażowania w inwestycję osób nie kwalifikowanych jako osoby wykonujące zawód medyczny (np. psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, itp.);
  7. w odniesieniu do kryterium lp. 13, skala oceny dostosowywana jest każdorazowo do rodzaju, zakresu, skali inwestycji; oznacza to że porównywaniu podlegają tylko inwestycje o podobnym charakterze, ponieważ tylko w ten sposób komparatystyka jest miarodajna i zasadna;
  8. w odniesieniu do kryterium lp. 21, maksymalną punktację (10 pkt) można uzyskać tylko, jeżeli inwestycja polega na zagospodarowaniu wyłącznie istniejącej infrastruktury;
  9. w odniesieniu do kryterium lp. 22, ocenie podlega to, czy inwestycja wiąże się z wymianą wyrobów medycznych, nie chodzi tu o regenerację, remont, naprawę;
  10. w przypadku inwestycji o charakterze ponadregionalnym, bierze się pod uwagę właściwą Mapę Regionalną oraz Mapę Ogólnopolską;
  11. w przypadku, gdy kryterium dotyczy pytania o „dany obszar”, sformułowanie to należy rozumieć jako obszar oddziaływania danej inwestycji, przy czym co do zasady przyjmuje się, że obejmuje on województwo, na terenie którego inwestycja jest realizowana.
 2. Wskazane powyżej punkty i odpowiedzi wpisuje się w kolumnie „Ocena”.
 3. W kolejnych rekordach w kolumnie „Uzasadnienie” wpisuje się informacje uzasadniające przydzielenie wskazanej w kolumnie „Ocena” liczby punktów dla danego kryterium oceny inwestycji.
 4. Uzasadnienie dla każdego z kryteriów oceny inwestycji nie może przekraczać 500 znaków ze spacjami.
 5. W przypadku, gdy tylko część inwestycji spełnia określone kryterium:
  • w przypadku kryteriów ocenianych w skali od 0 pkt do 10 pkt, maksymalna liczba punktów do przyznania za dane kryterium jest proporcjonalna do udziału kosztu tej części inwestycji w całym jej koszcie,
  • w przypadku kryteriów ocenianych w skali TAK albo NIE, odpowiedź TAK udziela się, jeżeli dana część stanowi co najmniej 70% wartości inwestycji.

III. CAŁKOWITY WYNIK PUNKTOWY

Całkowity wynik punktowy jest wyliczany automatycznie przez system Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w oparciu o algorytm jego wyliczenia określony w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia i we wniosku, wskazany na podstawie punktów przyznanych przy wypełnianiu wniosku przez podmiot wnioskujący.

IV. OŚWIADCZENIE

W wygenerowanym wniosku jest zawarte oświadczenie o świadomości odpowiedzialności za oświadczenie nieprawdy.

V. INNE

Numer formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia jest generowany automatycznie przez system Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, po wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych, w procesie eksportowania wniosku gotowego do złożenia do organu.

Datę i podpis należy wpisać odręcznie albo dokonać podpisania z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

I. INFORMACJE O INWESTYCJI

* Wskazanie Wojewody zależy od adresu realizacji inwestycji.

4. Opis inwestycji

Źródła finansowania inwestycji Szacunkowy łączny koszt inwestycji brutto z VAT w złotych*
4.3.1. Środki własne inwestora
4.3.2. Dotacja celowa ze środków ustalonych w częsci 46 - Zdrowie budżetu państwa
4.3.3. Dotacja celowa z innych częsci budżetowych
4.3.4. Kredyt lub pożyczka objęta poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa
4.3.5. Środki z innych źródeł niż dotacje celowe z budżetu państwa
4.3.6. Środki z Unii Europejskiej - z określeniem nazwy Programu i nr obszaru wydatków strukturalnych

Nazwa programu: Nr obszaru:

4.3.7. Ogółem 0

4.4 Inne informacje dotyczące inwestycji (inwestycja budowlana)

Grupa kosztów Wartość
4.4.2.1. Pozyskanie działki budowlanej
4.4.2.2. Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
4.4.2.3. Budowa obiektów podstawowych
4.4.2.4. Instalacje
4.4.2.5. Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
4.4.2.6. Wyposażenie
4.4.2.7. Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch
4.4.2.8. Ogółem 0
4.4.3.1. Powierzchnia całkowita inwestycji w m2 (Pc)
4.4.3.2. Powierzchnia użytkowa inwestycji w m2 (Pu)
4.4.3.3. Kubatura w m3 (V)
4.4.3.4. Łączna liczba łóżek przed rozpoczęciem inwestycji (Łp)
4.4.3.5. Łączna liczba łóżek po zakończeniu inwestycji (Łk)
4.4.3.6. Wartość kosztorysowa inwestycji – WKI (tys. zł)
4.4.3.7. Cena m2 pow. całkowitej (WKI/Pc)
4.4.3.8. Cena m2 pow. użytkowej (WKI/Pu)
4.4.3.9. Cena m3 kubatury (WKI/V)
4.4.3.10. Wartość inwestycji przypadająca na 1 łóżko (WKI/(|Łk – Łp|))

4.5 Inne informacje dotyczące inwestycji (inwestycja zakupowa)


Kryterium 1 z 34

Czy inwestycja odpowiada priorytetom dla regionalnej polityki zdrowotnej, zwanym dalej "PRPZ"?

Możliwe odpowiedzi to "TAK"(10 pkt) albo "NIE" (0 pkt). Odpowiedzi "TAK" udziela się wyłącznie wtedy, gdy inwestycja wpisuje się w PRPZ całkowicie lub w zasadniczej części. Należy odnieść się w sposób dokładny do PRPZ przygotowanych dla danego województwa, ze wskazaniem postanowień, które dzięki danej inwestycji będą realizowane.

Waga kryterium:1,00
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 2 z 34

Jaki jest przewidziany czas na inwestycję?

Czas wskazywany jest na podstawie informacji zawartych w polach I.4.1.5 oraz I.4.1.6 wniosku. Minimalny czas wynosi 1 miesiąc. Wartość automatycznie wyliczana z sekcji Opis inwestycji z pola okres realizacji inwestycji.

Waga kryterium:0,06
Ocena
mies.
Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 3 z 34

Czy inwestycja wpłynie na niwelowanie różnic w dostępie do świadczeń gwarantowanych na danym obszarze?

Możliwe odpowiedzi to „TAK” (10 pkt) albo „NIE” (0 pkt). Ocena odbywa się przy użyciu informacji z map potrzeb zdrowotnych, może również wymagać pozyskania informacji z innych wiarygodnych źródeł (w szczególności baz danych Narodowego Funduszu Zdrowia, Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia, rejestrów publicznych, dokumentów urzędowych).

Waga kryterium:0,80
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 4 z 34

Czy inwestycja wpłynie na zaspokojenie potrzeb, które dotychczas nie były zaspokajane?

Możliwe odpowiedzi to "TAK" (10 pkt) albo "NIE" (0 pkt). Należy ocenić, czy inwestycja wpłynie na dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej, które obecnie nie są zaspokajane na danym obszarze. W przypadku tego kryterium uwzględnia się wyłącznie umożliwienie udzielania nowych świadczeń opieki zdrowotnej, nie zaś inwestycje zmierzające do poprawy stanu rzeczy, w postaci skrócenia czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, czy ograniczenia innych negatywnych zjawisk.

Waga kryterium:1,00
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 5 z 34

Czy inwestycja dotyczy uruchomienia na danym obszarze po raz pierwszy metod leczenia o udowodnionej skuteczności w danym wskazaniu?

Możliwe odpowiedzi to "TAK" (10 pkt) albo "NIE" (0 pkt). Należy ocenić, czy inwestycja wpłynie na dostępność na danym obszarze do świadczeń opieki zdrowotnej, które są pierwszymi skutecznymi metodami leczenia w danym wskazaniu. W przypadku tego kryterium należy określić, czy inwestycja umożliwi udzielanie na danym obszarze nowych świadczeń opieki zdrowotnej o udowodnionej skuteczności klinicznej (zgodnie z zasadami evidence-based medicine). Ich wprowadzenie sprawi, że dotychczas pacjenci nieskutecznie leczeni albo leczeni metodami o nieudowodnionej skuteczności, będą mieli dostęp do skutecznych świadczeń opieki zdrowotnej.

Waga kryterium:1,00
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 6 z 34

W jakim stopniu inwestycja wpłynie na czas oczekiwania na udzielnie świadczenia?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Należy określić, w jakim stopniu inwestycja odpowiada na obiektywnie istniejące potrzeby zdrowotne, oraz służy mierzalnemu skróceniu czasu oczekiwania na udzielnie świadczenia opieki zdrowotnej. W przypadku inwestycji pozostających bez wpływu na czas oczekiwania na udzielenie świadczeń należy przyjąć 0 pkt.

Waga kryterium:0,90
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 7 z 34

Czy inwestycja służyć będzie przesunięciu ciężaru z opieki szpitalnej na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną?

Możliwe odpowiedzi to "TAK" (10 pkt) albo "NIE" (0 pkt). Należy uwzględnić w szczególności dane pochodzące z własnych analiz. Kryterium uwzględnia zmianę z lecznictwa szpitalnego do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zwanej dalej "AOS", ewentualnie do podstawowej opieki zdrowotnej, zwanej dalej "POZ". W przypadku inwestycji w zakresie AOS lub POZ należy przyjąć 10 pkt.

Waga kryterium:1,00
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 8 z 34

W jakim stopniu inwestycja odpowiada trendom demograficznym?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Należy uwzględnić informacje z map potrzeb zdrowotnych, a także innych, wiarygodnych źródeł (np. z baz danych Narodowego Funduszu Zdrowia, Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia, rejestrów, dokumentów urzędowych). Należy ocenić stopień, w jakim inwestycja sprzyja poprawie opieki długoterminowej lub paliatywnej i hospicyjnej nad osobami starszymi.

Waga kryterium:1,00
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 9 z 34

W jakim stopniu realizacja inwestycji przełoży się na poprawę efektów zdrowotnych uzyskiwanych w populacji pacjentów w województwie?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Stosowane technologie medyczne charakteryzują się różną skutecznością. Szerokie wdrożenie metod diagnostyki lub leczenia o szczególnie wysokiej skuteczności klinicznej przełoży się na znaczną poprawę stanu zdrowia w populacji pacjentów w województwie. Najwyższe oceny należy przyznać inwestycjom zakładającym kompleksowość opieki zdrowotnej, z zastosowaniem optymalnych metod diagnostyki lub leczenia.

Waga kryterium:1,00
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 10 z 34

W jakim stopniu inwestycja wpłynie na poprawę jakości opieki zdrowotnej?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Należy ocenić czy inwestycja przyczyni się do poprawy w szczególności: 1) kompleksowości opieki – zapewnienia całego procesu terapeutycznego w jednym podmiocie; 2) ciągłości opieki – zapewnienia całego procesu terapeutycznego bez przerywania procesu tej opieki, szczególnie przy przenoszeniu pacjenta pomiędzy podmiotami; 3) interdyscyplinarności – zaangażowania różnych osób, w szczególności wykonujących zawód medyczny, w proces diagnostyki i leczenia.

Waga kryterium:1,00
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 11 z 34

Czy podmiot posiada akredytację Ministra Zdrowia?

Możliwe odpowiedzi to "TAK" (10 pkt) albo "NIE" (0 pkt). Czy podmiot posiada aktualny certyfikat akredytacyjny zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 poz. 418, z późn. zm.). W przypadku braku tego certyfikatu, należy przyjąć "NIE". W przypadku inwestycji w zakresie AOS lub POZ należy przyjąć 10 pkt.

Waga kryterium:0,40
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 12 z 34

Czy inwestycja wpłynie na zmniejszenie ogólnych kosztów opieki medycznej na danym obszarze?

Możliwe odpowiedzi to "TAK" (10 pkt) albo "NIE" (0 pkt). Należy wziąć pod uwagę faktyczne obniżenie kosztów opieki zdrowotnej w szczególności z powodu: 1) zastosowania np. bardziej efektywnej technologii medycznejn; 2) przesunięcia miejsca wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej z lecznictwa szpitalnego do AOS; 3) obniżenia kosztów diagnostyki.Ocena jest dokonywana na podstawie podanego we wniosku przewidywanego zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej zestawionego z kosztami inwestycji.

Waga kryterium:1,00
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 13 z 34

Czy koszt inwestycji jest uzasadniony w porównaniu do podobnych realizowanych inwestycji albo podobnych zrealizowanych inwestycji?

Możliwe odpowiedzi to "TAK" (10 pkt) albo "NIE" (0 pkt). W przypadku braku podobnych realizowanych inwestycji, albo podobnych zrealizowanych inwestycji można odpowiedzieć "TAK" w przypadku, jeżeli zostanie przeprowadzona i załączona analiza rynku i potrzeb, potwierdzająca udzielenie odpowiedzi twierdzącej.

Waga kryterium:0,80
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 14 z 34

W jakim stopniu inwestycja jest obarczona ryzykiem niewykorzystania po jej zakończeniu?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Trafność podjęcia decyzji o realizacji inwestycji określa się przez dane dostępne w mapach potrzeb zdrowotnych oraz innych, wiarygodnych źródłach (np. z baz Narodowego Funduszu Zdrowia, Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia, rejestrów, dokumentów urzędowych). Należy określić, czy będzie istniało zapotrzebowanie ze strony pacjentów na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym przez obłożenie łóżek lub wykorzystanie zasobów. Należy zastosować skalę odwrotną – im mniejsze ryzyko, tym więcej punktów.

Waga kryterium:1,00
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 15 z 34

W jakim stopniu inwestycja jest obarczona ryzykiem, że wyroby medyczne nabyte w ramach inwestycji nie będą wykorzystywane optymalnie?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Szybki postęp w medycynie wymusza okresową wymianę wyrobów medycznych medycznej na wyroby medyczne nowszej generacji. Wykorzystywanie wyrobów medycznych na odpowiednio wysokim poziomie pozwala na amortyzację kosztów ich zakupu oraz zapewnia ich racjonalnie szybkie odtworzenie. Jeżeli inwestycja nie dotyczy wyrobów medycznych, należy przyjąć 10 pkt. Należy zastosować skalę odwrotną – im mniejsze ryzyko, tym więcej punktów.

Waga kryterium:0,90
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 16 z 34

W jakim stopniu inwestycja jest obarczona ryzykiem nieuzyskania oczekiwanego finansowania ze środków publicznych dla udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Należy wziąć pod uwagę, czy po zakończeniu inwestycji będzie oczekiwanie w sprawie rozpoczęcia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub zmiany dotychczasowego sposobu finansowania ze środków publicznych. W przypadku inwestycji, które nie są obarczone ryzykiem nieuzyskania finansowania ze środków publicznych należy przyjąć 10 pkt. Należy zastosować skalę odwrotną – im mniejsze ryzyko, tym więcej punktów.

Waga kryterium:0,90
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 17 z 34

Czy inwestycja służy przekierowaniu strumienia finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z PRPZ?

Możliwe odpowiedzi to "TAK" (10 pkt) albo "NIE" (0 pkt). PRPZ mogą zakładać propozycję przekierowania strumienia finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. W takim przypadku należy ocenić, czy inwestycja będzie sprzyjać takiemu przekierowaniu. W przypadku braku w PRPZ propozycji przekierowania należy przyjąć "NIE".

Waga kryterium:0,70
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 18 z 34

W jakim stopniu inwestycja wpłynie na optymalizację wykorzystania i rozmieszczenia obecnie zatrudnionych w podmiocie osób wykonujących zawód medyczny?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Należy ocenić czy inwestycja wpłynie na optymalizację wykorzystania i rozmieszczenia osób wykonujących zawód medyczny, np. wynikającą z wielkości oddziału (odpowiednia wielkość oddziału zapewnia poprawę wskaźnika efektywności wykorzystania opieki pielęgniarskiej lub lekarskiej). W przypadku, gdy inwestycja nie wpływa na wykorzystanie i rozmieszczenie obecnie zatrudnionych osób wykonujących zawód medyczny, należy przyjąć 0 pkt.

Waga kryterium:0,60
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 19 z 34

W jakim stopniu inwestycja jest obarczona ryzykiem niezapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Należy ocenić, czy planowane zatrudnienie osób wykonujących zawód medyczny w związku z inwestycją, uwzględniające wymagane kwalifikacje i uprawnienia tych osób, jest realistyczne. Jeżeli inwestycja nie wpływa na zatrudnienie, należy przyjąć 10 pkt. Należy zastosować skalę odwrotną – im mniejsze ryzyko, tym więcej punktów.

Waga kryterium:0,50
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 20 z 34

W jakim stopniu inwestycja wpłynie na poprawę ergonomii pracy osób wykonujących zawód medyczny?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Należy zwrócić uwagę na charakter (jednostajność) i nasilenie obciążeń osób wykonujących zawód medyczny oraz określić jak inwestycja wpłynie na ten problem. Jeżeli inwestycja nie uwzględnia wpływu na ergonomię, należy przyjąć 0 pkt.

Waga kryterium:0,20
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 21 z 34

W jakim stopniu inwestycja wpłynie na poprawę wykorzystania obecnie istniejącej infrastruktury?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Należy ocenić, czy inwestycja będzie się wiązała z: 1) zagospodarowaniem dotychczasowej infrastruktury, która jest aktualnie niewykorzystana lub ma charakter niezgodny z PRPZ; 2) poprawą wykorzystania istniejącej infrastruktury. Jeżeli inwestycja nie ma związku z poprawą wykorzystania istniejącej infrastruktury, należy przyjąć 0 pkt.

Waga kryterium:0,70
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 22 z 34

W jakim stopniu inwestycja wpłynie na wymianę zużytych wyrobów medycznych?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Należy oszacować aktualne zużycie wyrobów medycznych, a także stopień, w jakim inwestycja przekłada się na ich wymianę. W przypadku inwestycji w wyroby medyczne, uzasadnienie powinno opierać się na obiektywnych podstawach (wymagania techniczne, serwisowe, certyfikacyjne). Jeżeli inwestycja nie ma związku z wymianą wyrobów medycznych, w szczególności dotyczy zakupu nowych, należy przyjąć 0 pkt.

Waga kryterium:0,90
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 23 z 34

W jakim stopniu inwestycja wpłynie na konieczność modyfikacji, zaprzestania lub zmiany kierunku innych inwestycji w toku na danym obszarze?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Wnioskodawca powinien przedstawić oszacowanie pozytywnego wpływu, jaki proponowana inwestycja ma, albo będzie miała na już rozpoczęte inwestycje na danym obszarze. W tym przypadku chodzi o zminimalizowanie ryzyka wystąpienia konkurencyjnych (podobnych) inwestycji, co może prowadzić w przyszłości do istotnych problemów z dalszym finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. W przypadku braku inwestycji w toku o podobnym charakterze albo, gdy kryterium nie dotyczy danej inwestycji, należy przyjąć 10 pkt.

Waga kryterium:0,40
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 24 z 34

W jakim stopniu inwestycja wpłynie na poprawę komfortu pacjentów i ich rodzin?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Oszacowanie powinno być przeprowadzone w kontekście realizacji oczekiwań pacjentów i ich rodzin oraz z uwzględnieniem czynników wpływających na satysfakcję pacjentów i ich rodzin. Przez komfort pacjentów i ich rodzin należy także rozumieć warunki lokalowe, udogodnienia związane z lokalizacją inwestycji (czy łatwo dojechać), parkingiem dla gości, ewentualnym zapewnieniem warunków hotelowych dla rodzin (szczególnie w przypadku pediatrii).

Waga kryterium:0,20
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 25 z 34

Czy inwestycja wpłynie na aktywizację zawodową osób sprawujących faktyczną opiekę nad chorymi?

Możliwe odpowiedzi to "TAK" (10 pkt) albo "NIE" (0 pkt). Należy ocenić czy inwestycja spowoduje, że opiekunowie osób chorych (np. członkowie rodziny) będą uwolnieni z części obowiązków opiekuńczych i będą mogli podjąć pracę zawodową.

Waga kryterium:0,30
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 26 z 34

Czy inwestycja wpłynie na aktywizację zawodową chorych oraz ograniczenie albo zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu?

Możliwe odpowiedzi to "TAK" (10 pkt) albo "NIE" (0 pkt). Należy ocenić, czy inwestycja przyczyni się do szybszego powrotu do zdrowia oraz przyspieszenia powrotu do pracy, a w przypadkach niemożności powrotu do poprzednio wykonywanego zawodu – przysposobienie do nowej pracy. Zagadnienia wpływu inwestycji na ograniczanie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu powinny znaleźć odzwierciedlenie w ocenie projektów inwestycyjnych.

Waga kryterium:0,30
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 27 z 34

Czy inwestycja wpłynie na rozwój opieki środowiskowej?

Możliwe odpowiedzi to "TAK" (10 pkt) albo "NIE" (0 pkt).Przez opiekę środowiskową rozumie się różne formy opieki zdeinstytucjonalizowanej, np. opiekę domową, sprawowaną przez rodzinę, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub pielnięgarkę opieki długoterminowej lub opiekunów społecznych, a także inne formy opieki. W przypadku, gdy inwestycja nie dotyczy tego kryterium, należy przyjąć 0 pkt.

Waga kryterium:0,50
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 28 z 34

Czy inwestycja wpłynie na zapewnienie praw pacjenta?

Możliwe odpowiedzi to "TAK" (10 pkt) albo "NIE" (0 pkt). Należy ocenić, czy inwestycja poprawia spełnienie praw pacjentów, w szczególności w zakresie: 1) zapewnienia prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej; 2) poszanowania intymności i godności; 3) prawa do umierania w spokoju i godności.

Waga kryterium:0,40
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 29 z 34

W jakim stopniu inwestycja wpłynie na realizację celów edukacyjnych i szkoleniowych w ochronie zdrowia?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Należy zwrócić uwagę na poprawę warunków kształcenia przed- i podyplomowego oraz edukacji społecznej dla osób spoza jednostki. W przypadku, gdy inwestycja nie dotyczy realizacji celów edukacyjnych i szkoleniowych w ochronie zdrowia, należy przyjąć 0 pkt.

Waga kryterium:0,20
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 30 z 34

W jakim stopniu inwestycja wpłynie na podniesienie kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Należy ocenić czy inwestycja daje szansę lub spowoduje uzyskanie nowych kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny.W przypadku, gdy inwestycja nie dotyczy tego kryterium, należy przyjąć 0 pkt.

Waga kryterium:0,20
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 31 z 34

W jakim stopniu inwestycja wpłynie na wykorzystanie polskiej myśli technicznej i naukowej lub myśli technicznej i naukowej innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Kryterium to dotyczy bezpośrednio wykorzystania, w ramach zamierzeń inwestycyjnych: nowoczesnych technologii, innowacji, patentów, rozwiązań organizacyjnych oraz praktyk klinicznych (metody i technik leczenia i diagnozowania) pochodzących z Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym?

Waga kryterium:0,90
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 32 z 34

W jakim stopniu inwestycja wpłynie na zdolność prowadzenia i rozwoju prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie zdrowia w województwie?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Należy określić, czy inwestycja przyczyni się do rozwoju prac badawczych i rozwojowych w dziedzinie zdrowia w województwie.

Waga kryterium:0,90
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 33 z 34

Czy inwestycja wpłynie na komercjalizację innowacyjnej myśli technicznej rozwijanej na danym obszarze?

Możliwe odpowiedzi to "TAK" (10 pkt) albo "NIE" (0 pkt). Należy oszacować czy inwestycja będzie wspierać lokalnie rozwijane innowacje i technologie, w szczególności w sektorze zdrowia.

Waga kryterium:1,00
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Kryterium 34 z 34

W jakim stopniu inwestycja wpisuje się w rekomendacje towarzystw naukowych polskich lub zagranicznych dotyczących rozwoju danej dziedziny, której dotyczy planowana inwestycja?

Ocena od 0 pkt do 10 pkt. Na podstawie przeglądu rekomendacji towarzystw naukowych polskich lub zagranicznych należy określić zgodność inwestycji z tymi rekomendacjami. Przeglądu można dokonać z wykorzystaniem powszechnie dostępnych wyszukiwarek specjalistycznych takich jak http://www.guideline.gov/, https://www.tripdatabase.com/ , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.

Waga kryterium:0,20
Ocena Wynik na kryterium0,0
Uzasadnienie (nie więcej niż 500 znaków)
Całkowity wynik punktowy zostaje wyliczony po ocenie ostatniej instancji.

Anuluj