Zmiana numeru konta bankowego MZ

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875) zmianie uległy przepisy dotyczące opłaty za złożenie wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.). Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu art. 95e ust. 7 tej ustawy, opłata, o której mowa powyżej stanowi przychód Funduszu Medycznego i jest wnoszona na rachunek tego Funduszu.
Przedmiotowe opłaty wnoszone powinny być na następujący
rachunek:
Ministerstwo Zdrowia – Fundusz Medyczny
45 1130 1017 0000 0075 5920 0003
(Bank Gospodarstwa Krajowego)